Mijn kerk verbindt!

Wat is kerkbalans?
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2018 is het thema Geef voor je kerk. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

De campagne loopt van zondag 21 januari tot en met zaterdag 3 februari 2018

Actie Kerkbalans 2018, de eerste resultaten

In de tweede helft van januari is de landelijks actie Kerkbalans gehouden. Als u uw bijdrage al heeft toegezegd, willen we u daar hartelijk voor bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Uw geld wordt goed besteed!

Op het moment van schrijven (5 februari) is ongeveer 61 % van de reacties binnen, hebben we € 290.000,00 toegezegd gekregen en reeds € 16.000,00 ontvangen. We hopen in het totaal op het begrote bedrag van € 345.800,00 uit te komen. Via deze weg willen we aan al degenen die nog niet gereageerd hebben vragen: wilt u dat deze maand nog doen? De inkomsten uit Kerkbalans zijn van essentieel belang voor onze kerk.

Heeft u eerder aangegeven mee te willen doen aan de digitale kerkbalans en geen verzoek op papier of een email van Kerkbalans 2018 ontvangen?
- Neem contact op kerkbalans@pgboskoop.nl.
- Geeft u veranderingen in uw emailadres door aan kerkbalans@pgboskoop.nl.
- Heeft u nog niet gereageerd op de Kerkbalans email : doe het nu!
Met vriendelijke groeten,
Het kerkbalansteam


Toezeggen Kerkbalans 2018

Als u zich heeft opgegeven om de Kerkbalans 2018 digitaal in te vullen dan kunt u dat hier doen. Klik op de knop Toezeggen Kerkbalans 2018 en u gaat naar de loginpagina. Hier kunt u dan met het emailadres en het aan u verstrekte wachtwoord inloggen.

Toezeggen Kerkbalans 2018

Voorlopige begroting PGB 2018

De begroting 2018 is door de algemene kerkenraad voorlopig vastgesteld in hun vergadering van 18 januari 2018. In de eerstvolgende gemeenteavond zal deze besproken worden.    

Voorlopige begroting PGB 2018

Kerkbalans 2017, het eindresultaat

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. We kregen tot nu toe toezeggingen voor in totaal een bedrag van € 348.072. Dit is een prachtig resultaat, ook al is het iets minder dan begroot voor 2017. Het begrote bedrag voor 2017 is € 352.800. 

Tot slot nog een hartelijk dankjewel aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie Kerkbalans.

Als laatste willen wij nog het prachtige resultaat van de kerkbalans 2016 meedelen. Het totaal ontvangen bedrag voor 2016 is € 367.600. (begroot € 359.600)

Het Kerkbalansteam.


Belastingaangiftte

Op de belastingaangifte wordt gevraagd naar het ANBI of RSIN nummer van de PG Boskoop. Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst. Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.
Daarom kunnen gemeenten en diaconieën – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland invullen.
Dit RSIN-nummer is 813 612 809.


Kerkbalans digitaal

Alleen in het geval u zich nog niet heeft aangemeld voor Kerkbalans digitaal, kunt u zich hieronder aanmelden om uw toezeggings-formulier digitaal in te vullen.

Aanmelden digitaal

Presentatie invullen toezegging

In deze powerpointpresentatie kunt u zien hoe het toezeggingsformulier ingevuld wordt.

Ga naar de presentatie

Periodieke giften

Hoe geeft u meer aan de kerk zonder dat het u wat kost? Maak gebruik van de regeling voor periodieke giften!! Hier kunt u informatie vinden omtrent periodieke giften.

Periodieke giften

ANBI verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI PG Boskoop 2016

ANBI Diaconie verantwoording PG Boskoop

Hieronder kunt u informatie vinden over de ANBI verantwoording van de Diaconie Prot. Gemeente Boskoop.

ANBI Diac. PG Boskoop 2016

ANBI Zendingscommissie

Hier vindt u een test pagina voor de ANBI van de zendingscommisie.

ANBI Zending 2016

Copyright 2015 Gouwe Computers